Начало / Съобщение за поверителност

Съобщение за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 

 

 Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование

„Мега-Оптик“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121194357

Седалище и адрес на управление

гр. София, район „Искър“, ул. „Искърско шосе“ № 7, бл. Търговски център Европа, сграда 6, ет. 2, офис 4

Адрес за кореспонденция

гр. София, район „Искър“, ул. „Искърско шосе“ № 7, бл. Търговски център Европа, сграда 6, ет. 2, офис 4

Телефон

-

E-mail

marketing@opticlasa.com

Уебсайт

https://opticlasa.com/

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

Наименование

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

Седалище и адрес на управление

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефон

 

E-mail

 

 

 Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

„Мега-Оптик“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина на Дружеството на адрес https://opticlasa.com/ и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • Предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа;
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор;
 • Изрично получено съгласие за обработване на специални категории лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина на Дружеството на адрес https://opticlasa.com/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

(2) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в Дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(3) Ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – търговски партньор, с когото сключваме договор, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.
(4) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

 

Нашите Предимства

Free delivery

Безплатна

доставка

Try Before you buy

Пробвай

преди да купиш

Authenticity Guarantee

Гарантирана

автентичност

2 years warranty

2 години

гаранция

Виртуално огледало СНИМАЙ! Свали Your snapshot img