Начало / Месец на детското зрение

Месец на детското зрение

Всички ненамалени детски слънчеви очила и детски диоптрични рамки са с 50% намаление.

Промоцията важи от 01.09.2020г. - 30.09.2020г.

 

Правила и условия за участие в ИГРАТА на Opticlasa: Месец на детското зрение

 

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата") се обявява редът, начинът за участие и условията за провеждане на играта „Месец на детското зрение“ с предметна награда за един избран победител, организирана в търговските обекти и онлайн магазина на верига оптики Opticlasa (наричана за краткост „ИГРАТА“).

 

 1. Организатор на ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА във всички обекти и онлайн магазина от веригата оптики Opticlasa е „МЕГА-ОПТИК” ООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. „Искърско шосе” 7, бл. Търговски център Европа, сграда 6, ет. 2, офис 4, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121194357, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

 

 1. Период на кампанията

ИГРАТА ще се проведе в периода от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. включително.

ИГРАТА се счита за приключена след успешно предаване на наградата на определения победител.

 

 1. Териториален обхват на промоцията

ИГРАТА се организира и провежда във всички обекти и онлайн магазина (www.opticlasa.com) от верига оптични центрове Opticlasa на територията на Република България.

 

 1. Право на участие в Играта

Право на участие в ИГРАТА имат всички пълнолетни физически лица („Участници“), извършили покупка на посочените от Организатора в тези Правила продукти (наричани по-долу за краткост „Промоционален продукт”)  за периода на кампанията във верига оптични центрове Opticlasa.

Участието в ИГРАТА е обвързано с покупка на избрани от Организатора продукти за периода на кампанията, а именно продукти от категории Детски слънчеви очила и Детски диоптрични рамки и диоптрични стъкла, закупени за изработката на очила за деца до 18 годишна възраст в магазини Opticlasa.

Служителите на верига оптични центрове Opticlasa или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на ИГРАТА или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в ИГРАТА.

 

 1. Промоционални продукти (продукти, чиято покупка дава право на участие в ИГРАТА)

Участието в ИГРАТА е обвързано с покупка на избрани от Организатора Промоционални продукти, описани в т. 4 в периода на ИГРАТА (виж т. 2). Покупка, направена преди или след този период, не дава право на лицето да участва в ИГРАТА.

 

 1. Правила за участие и начини за включване в ИГРАТА

Всяко физическо лице може да участва в ИГРАТА, ако отговаря на изискванията в точка 4 и закупи Промоционален продукт в периода на ИГРАТА (виж т. 5), срещу което получава документ, удостоверяващ покупката (фактура или касов бон).

На всяко лице, което е направило покупка на Промоционален продукт и желае да участва в ИГРАТА, служител в обекта предоставя формуляр за попълване, който лицето трябва да попълни и пусне в специална кутия, за да се включи като Участник. За да участва в определянето на победител в ИГРАТА, лицето трябва да попълни име, фамилия, населено място, където живее и телефон за контакт.

 

 1. Предметна награда и определяне на печеливш Участник

Наградата, за която Участниците участват в ИГРАТА е:

Конзола Sony PlayStation 4

 

Победителят ще бъде определен на случаен принцип чрез жребий, като изтеглянето на талона на победителя ще се предава на живо в Instagram live включване на 09.10.2020 г. от 12:00 ч., в присъствието на представител на Организатора и на нотариус, който ще удостовери изтеглянето на победителя.

Организаторът се свързва лично с победителя на предоставения от него телефонен номер. В случай че Организаторът не успее да се свърже със спечелилия участник в рамките на 5 (пет) работни дни, изтегленото лице губи правото си да получи наградата. Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с победителя, в резултат на некоректно попълнени от последния данни за контакт.

Организаторът уведомява победителя кога и къде може да получи наградата си. Победителят трябва да се яви лично на място в търговския обект, от който може да получи наградата и служител на място трябва да удостовери неговата самоличност чрез сверяване с документ за самоличност. Организаторът запазва правото си да поиска предоставяне на документа за извършване на покупката, с цел доказване на покупката. Ако победителят откаже да удостовери самоличността си, Организаторът не му предава наградата и той губи правото си да я получи.

В случай че Организаторът не успее да осъществи контакт с определения победител, както и когато победителят откаже да удостовери самоличността си, вследствие на което загуби правото си да получи наградата, Организаторът провежда повторен жребий. Организаторът определя новия победител по реда на тази т. 7, като публикува предварително на интернет страницата си и в социалните мрежи новата дата и час, в които ще се излъчи тегленето.

При получаване на наградата и след удостоверяване на самоличността на победителя, Организаторът му предава наградата, заедно с гаранционната карта, за което се подписва протокол за приемане и предаване, в който победителят трябва да посочи своите три имена, ЕГН и постоянен адрес по лична карта.

Наградата не подлежи на замяна с друга награда или с паричната й равностойност. 

 

 1. Други условия

Съгласието с Правилата на ИГРАТА е необходимо условие за участие в ИГРАТА. С извършването на покупката на Промоционален продукт по точка 5 в периода по точка 2 по-горе и попълване на талона за участие, Участникът приема Правилата и се счита обвързан от тях до приключването на ИГРАТА или до изричното оттегляне на неговото съгласие за участието му.

Тъй като наградата е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите съгласно чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, като при необходимост следва да събере допълнителни данни от спечелилия Участник за тази цел. Независимо от заплащането на данъка от Организатора, Участникът следва да декларира самостоятелно дохода от Наградата като стойността ѝ, за което Организаторът не носи отговорност.

В случай на възникване на обективни обстоятелства от извънреден характер, които оказват влияние върху провеждането на ИГРАТА и върху които Организаторът няма разумен контрол, Организаторът има право да прекрати  ИГРАТА. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи.

 

 1. Защита и съхранение на личните данни

Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците за целите на участието им в ИГРАТА при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно своята Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (https://opticlasa.com/pages/privacy). Данните се обработват на основание изрично съгласие на Участниците и на законово основание за спечелилия участник. Организаторът съхранява личните данни на участвалите лица до приключване на ИГРАТА. Организаторът съхранява данните на победителя от ИГРАТА за период от 11 години след края на ИГРАТА, в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, като победителят не може да оттегли съгласието си и не може да поиска заличаване на неговите данни преди изтичане на този законов срок.

Организаторът събира и обработва лични данни на Участници за целите на директния маркетинг, единствено при предоставено от тях изрично съгласие и за срок до оттегляне на това съгласие.

 

 

 1. Публичност

Организаторът може да обяви имената и града по местоживеене на победителя на своя уебсайт, в социалните мрежи или на място в търговските обекти, както и да ги използва в свои публикации или обявления във връзка с ИГРАТА. 

 

 1. Отказ от участие

Участниците в ИГРАТА могат да поискат прекратяване на участието си в ИГРАТА във всеки един момент до края на периода на ИГРАТА по т. 2. За целта те трябва да изпратят искането си по имейл до i.ivanova@opticlasa.com или по пощата до гр. София, район „Искър“, ул. „Искърско шосе“ № 7, бл. Търговски център Европа, сграда 6, ет. 2, офис 4. В искането си Участниците трябва да посочат данните, които са посочили в талона за участие с оглед тяхното идентифициране, както и търговския обект, в който са заявили участието си.

 

 1. 12. Решаване на оплаквания

Всеки участник може да адресира своите оплаквания във връзка с организирането и провеждането на ИГРАТА на посочените в т. 11 имейл и физически адрес на Организатора. При постъпване на оплакване, Организаторът полага необходимите усилия да го отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.

 

 1. 13. Правни спорове

Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с ИГРАТА.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на  ИГРАТА, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случай на проявени дефекти или други проблеми във функционирането на Наградата, победителят предявява своите права директно срещу търговеца, посочен в гаранционната карта или производителя.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в ИГРАТА, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно - от компетентния български съд съгласно разпоредбите на българското законодателство.

 

Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилата, като участниците могат да се запознаят по всяко време с актуалните правила на ИГРАТА на Интернет адрес: https://opticlasa.com/game, както и на място в обектите.

Нашите Предимства

Free delivery

Безплатна

доставка

Try Before you buy

Пробвай

преди да купиш

Authenticity Guarantee

Гарантирана

автентичност

2 years warranty

2 години

гаранция

Виртуално огледало СНИМАЙ! Свали Your snapshot img